Overzicht van werkgerelateerde snelkoppelingen:

Voorbeelden van AWVN-produkten
Voorbeelden van SZW-produkten van CAM
 
Voorbeelden van SZW-produkten met CAM-betrokkenheid
Voorbeelden van MMC-produkten
Eigen publicaties
Relevante publicaties Stichting van de Arbeid
Relevante CBS/CPB-statistieken

Contact opnemen?
-Via Linkedin
-E-mail

 

Jos Collignon

 

 


Enkele produkten van de Beleidsafdeling van AWVN:
4 juni 2015: Voorwoord over inzet cao-seizoen 2015 in CAO-info 2015, nummer 10.
Jan. 2015: Arbeidsvoorwaardennota VNO-NCW / AWVN / MKB-Nederland 'Focus op vernieuwing'.
30 sept. 2013: Cao-journaal (4 minuten).
16 sept. 2013: Cao-journaal (4,5 minuten).
2 sept. 2013: Cao-journaal (3,5 minuten).
8 juli 2013: Cao-journaal (9 minuten).
24 juni 2013: AWVN-reactie op FNV-artikel over loonmatiging in FD: Creatief loonbeleid werkt beter dan looneis of klik hier.
24 juni 2013: Cao-journaal (6 minuten).
30 mei 2013: AWVN-presentatie over de tussenevaluatie 2013 (NVA-seminar 'Flexibiliteit en zekerheid').
24 mei 2013: Cao-journaal 2 (13 minuten).
11 mei 2013: Artikel in FD over verdwijnen van ATV-dagen uit cao's.
26 maart 2013: Cao-journaal 1 (19 minuten).
11 februari 2013: AWVN op de voorpagina van NRC over versoberen cao-afspraken in de bankensector
 
Augustus 2012: Boek 'Ontwerpers in arbeidsverhoudingen. Schets, beeld en ambitie, Arjen Verhoef en Geert de Bruin (red) met o.a. een intermezzo over verbreding van het cao-overleg .
Januari 2011: Sociaal Manifest AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.
Januari 2011: Eindevaluatie cao-seizoen 2010 in Werkgeven. PDF
December 2010: Interview Telegraaf 29 december 2010.
Oktober 2010: Animatiefilmpje Nieuwe Dimensies.
Juni 2009: Artikel Creativiteit in cao's in: VM#3 juni 2010. PDF-versie.
Maart 2010: Impressie (filmpje) van het AWVN-project 'Nieuwe diMENSies' (inclusief beelden van ons dagelijks uitzicht).
De huidige economische situatie vraagt van werkgevers nog veel aandacht op de korte termijn. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt vergrijzen en ontgroenen. Werkgeversvereniging AWVN is van mening dat werkgevers, door nu in te zetten op duurzame inzetbaarheid (employability, vitaliteit, levensfasebeleid en diversiteitbeleid) niet alleen sneller en beter uit de crisis komen, maar ook daarna beter zullen presteren. In het breed opgezette project "Nieuwe diMENSies' wil AWVN samen met haar leden op zoek naar nieuwe zienswijzen rond werk. Bekijk hier de toelichting van directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen.
Februari 2010: Presentatie voor 30 Franse Arbeidsinspecteurs bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 februari 2010: "Effect of economic crisis on Dutch collective bargaining. An employer's perspective"
Januari 2010: Impressie (filmpje) van de AWVN-arbeidsvoorwaardendag 2010 (13 januari 2010, Burger Zoo Arnhem)
December 2009: Artikel Crisisjaar voor onderhandelaars in Werkgeven
Juni 2009: Hoofdstuk 10: Arbeidsduurverlenging: hoe en waarom? in: 'Kluwer OR Arbeidsmarktkatern' thema 8 'De arbeidsmarkt in recessietijd', Gerben Bruinsma (redactie).
Januari 2009: Artikel Verlenging werktijd in zwang in o.a. Haarlems Dagblad, Nederlands Dagblad en Het Parool     
Januari 2009: Workshop Arbeidsduurverlenging in tijden van werktijdverkorting op de AWVN-arbeidsvoorwaardendag op donderdag 15 januari in 't Spant, Bussum
December 2008: Arbeidsvoorwaardennota 2009 van VNO-NCW/ AWVN/ MKB-Nederland
December 2008: Evaluatie cao-seizoen 2008, onder andere opgepikt door Trouw d.d. 22 december 2009.
Oktober 2008: Artikel Bedrijven zijn maar sporadisch gezinsvriendelijk (artikel in Trouw, 30 oktober 2008): in het telefoongesprek heb ik aangegeven dat er al veel 'gezinsvriendelijke'afspraken in cao's gemaakt worden en en dat AWVN voor 2009 zes speerpunten heeft voor het cao-overleg, waaronder flexiblisering van arbeidspatronen. Hiermee bedoelen we zowel afspraken over flexibeler werkpatronen op verzoek van de werkgever als meer zeggenschap over de arbeidstijden voor de werknemer.
Oktober 2008: Artikel in Werkgeven, onder andere opgepikt door nu.nl (niet direct betrokken bij artikel)
Oktober 2008: Verslag van NVA-workshop Flexibele werktijden (40-jarig jubileumcongres Nederlandse Vereniging van Arbeidssverhoudingen d.d. 26 september 2008
September 2008: Artikel Arbeidsduurverlenging in de lift: in ruim een vijfde deel van de cao’s staan afspraken over arbeidsduurverlenging (artikel in Zeggenschap, 20 september 2008 i.s.m. Maurice Rojer)
Augustus 2008: Langere werkweek in steeds meer cao's (artikel in Trouw dd 22 augustus 2008 m.m.v. Maurice Rojer)
Augustus 2008: Atv-dagen te koop in ruil voor loon (artikel in FD dd 8 augustus 2008 m.m.v. Hans van der Steen)
Augustus 2008: Verlengen van de werkweek moet vrijwillig én op maat (vervolgartikel in FD dd 8 augustus 2008 m.m.v. Hans van der Steen)
Juli 2008: Automatische prijscompensatie keert echt niet terug (artikel in NRC dd 18 juli 2008), ook beschikbaar als pdf-bestand
Juni 2008: Veel betalen en bestuderen, nog weinig investeren en innoveren (tussenbalans cao's 2008) in het AWVN-blad 'Werkgeven'
Mei 2008: Tussenevaluatie cao-seizoen 2008 bij de NVA, d.d. 30 mei 2008
2 wekelijks: Even weken CAO-info (blad voor leden) en oneven weken informatie voor cao-onderhandelaars.
Zie bijvoorbeeld CAO-info nr.8

 


Enkele produkten van de afdeling 'Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en Medezeggenschap' (AV/CAM), directie Arbeidsverhoudingen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
December 2007: Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de Najaarsrapportage cao-afspraken 2007 (TK 2007-2008, 31200XV, nr.61). Zie ook het persbericht en drie andere onderzoeken:
-(Faciliteiten) Arbeid en Zorg 2007 (cao-afspraken)
-Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau 2007 (AVON-monitor)
-Arbeidsvoorwaardenontwikkelingen in 2006 (AVO)
Juli 2007: Debat over het ontslagrecht en de participatietop.
Juli 2007: Brief met aanbieding van de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 (TK 2006-2007, 30800XV, nr.74).
Juni 2007: Adviesaanvraag van minister Donner aan de StvdA betreffende invoering van een scholingsplicht in de arbeidsovereenkomst en heroverweging van de regelingen tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst en het aangaan van meerdere tijdelijke contracten (TK 2006-2007, 30108/29544, nr.5). Zie ook het persbericht.
Juni 2007: Debat over het ontslagrecht en de participatietop
Juni 2007: Brief van minister Donner over de belangrijkste uitkomsten van de Participatietop d.d. 27 juni 2007 (TK 2006-2007, 29544, nr.94). Zie ook het persbericht.
Juni 2007: Aanbiedingsbrief van minister Donner bij de brief aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid met de uitnodiging voor de Participatietop (Niet-dossierstuk 2006-2007, szw0700315). Zie ook het persbericht.
Juni 2007: Antwoord van minister Donner op Kamervraag over de stand van zaken in de discussie over het ontslagrecht c.q. de voorbereiding van de Participatietop (TK 2006-2007, 29544, nr.91).
April 2007: Brief minister en staatssecretaris over ambities voor de komende kabinetsperiode (TK 2006-2007, 30800 XV, nr.71).
Maart 2007: Antwoord op de vraag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (07-SZW-B-007) over de inzet van het kabinet tijdens de komende participatietop. (TK 2006-2007, 29544, nr.87).
Januari 2007: Brief over evaluatie werktopafspraken (TK 2006-2007, 29544, nr.85).
December 2006: Publicatie in de Staatscourant van het subsidieplafond 2007 (subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen).
December 2006: Brief met aanbieding van de Najaarsrapportage cao-afspraken 2006.
September 2006: Rijksbegroting 2007: Beleidsartikel 26 van het ministerie van SZW (html-bestand).
September 2006: Ambtelijke voorbereiding van het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie SZW over de verzonden brief over de 'Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2006' (verslag).
Juni 2006: Brief met aanbieding van drie onderzoeken op het terrein van cao's/cao-fondsen.
Juni 2006: Brief met aanbieding van de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2006.
Maart 2006: Wijziging subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen in Staatscourant (pdf-bestand).
Januari 2006: Aanbiedingsbrief Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2003-2004.
November 2005: Brief met aanbieding van de Najaarsrapportage cao-afspraken 2005.
November 2005: Ambtelijke voorbereiding van het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie SZW over de verzonden brief over cao-fondsen (verslag).
Oktober 2005: Brief met vragen over cao-fondsen die nog openstonden na het AO d.d. 14 september 2005.
September 2005: Rijksbegroting 2006: Beleidsartikel 26 van het ministerie van SZW (html-bestand).
September 2005: Ambtelijke voorbereiding van het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie SZW over cao-afspraken in 2005, Voorjaarsrapportage 2005 en sociale fondsen 2003 (verslag).
September 2005:
Brief over cao-afspraken in 2005 (nieuwe stand van zaken) (pdf-bestanden).
Juni 2005: Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage 2005 (pdf-bestand).
Juni 2005: Brief over cao-afspraken in 2005 (pdf-bestand).
Juni 2005: Brief en notitie over algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2003 (pdf-bestanden).
Mei 2005: Kamervragen over cao-fondsen (pdf-bestand).
December 2004: Verdere Kamervragen over reisleiders (pdf-bestand).
September 2004: Kamervragen over initiatief RMU (pdf-bestand).
Augustus 2004: Rijksbegroting 2005: Beleidsartikel 26 van het ministerie van SZW (pdf-bestand).
Augustus 2004: Publicatie in Staatscourant d.d. 13 augustus 2004 van het gewijzigde toetsingskader AVV, later gerectificeerd en na ondertekening van het sociaal akkoord ingetrokken (pdf-bestanden).
Juni 2004: Kamervragen over reisleiders (pdf-bestand).
Juni 2004: Brief inzake naleving loonparagraaf Najaarsakkoord plus bijlage (pdf-bestand).
Mei 2004: Kamervragen over topsalarissen (pdf-bestand).
Juli 2002: Notitie over cao-loosheid (pdf-bestand).
Maart 2002: Kamervragen over ledentallen vakbonden (pdf-bestand).
  Afdelingsuitje bij Corus, 7 juni 2005, Afdelingsuitje bij Corus, 
  7 juni 2005


De afdeling CAM was onder andere ook betrokken bij:
Juni 2007: Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2006 (UAW). Zie ook het persbericht.
Mei 2007: Jaarverslag en slotwet 2006 (Zie p.60-62).
April 2007: TK-brief ambities voor de komende kabinetsperiode en kabinetsinzet participatietop (TK 2006-2007, 30800 XV, nr.71).
Maart 2007: Antwoord op Kamervragen Inzet Participatietop (TK 2006-2007, 29544, nr.87).
December 2006: Najaarsrapportage cao-afspraken 2006 (UAW). Zie ook het persbericht.
Juni 2006: Praktische handreiking representativiteitsopgave (UAW).
Juni 2006: Drie onderzoeken: Kwaliteit representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken (stand van zaken 2005), Evaluatie vereisten algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen en Algemeen Verbindend Verklaarde (AVV`de) sociale fondsen in 2004: baten, lasten, reserves en doelstellingen. Zie ook het persbericht.
Juni 2006: Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2006 (UAW). Zie ook het persbericht.
Mei 2006: Invulling van het 40 miljoen pakket t.b.v. stageplaatsen incl. EVC (werktopafspraak) en de Nota van wijziging opgesteld door Financiën (30322; zie p.6+12+13) en uiteindelijk terecht gekomen in het Belastingplan 2007 (zie p. 7 t/m 9 van de MvT).
April 2006: Koopkrachtdebat 2006.
Maart 2006: Verslag Voorjaarsoverleg 9/3.
Januari 2006: Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2003-2004 (Arbeidsinspectie).
December 2005: cao-code-lijst (Directie UAW en CBS).
December 2005: Uitgestelde tripartiete werktop (incl. StvdA-verklaring en persbericht en TK-brief).
November 2005: Rapport 'Kwaliteit representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken' (RVB) en de aanbiedingsbrief.
November 2005: Najaarsrapportage cao-afspraken 2005 (UAW). Zie ook het persbericht.
Oktober 2005: Brief Najaarsoverleg.
Juni 2005: Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2005 (UAW). Zie ook het persbericht.
Juni 2005: Persbericht bij brief over cao-afspraken in 2005 (pdf-bestand).
Juni 2005: Evaluatie vormvereisten en rapportage algemeen verbindend verklaarde sociale fondsen 2003 (UAW). Zie ook het persbericht.
April 2005: AVON: 1e vervolgmeting Arbeidsvoorwaarden en verhoudingen op ondernemingsniveau, onderzoek door TNO Arbeid i.o.v. SZW (pdf-bestand).
Mei 2005: Representativiteitsonderzoek (UAW).
Juni 2004: Algemeen overleg over AVV'e cao-fondsen en de brief over de naleving van de loonparagraaf uit het najaarsakkoord (verslag).
Maart 2004: Rapportage sociale fondsen 2002.
Februari 2004: AIAS-rapport 'Een onderzoek naar cao-afspraken op basis van de FNV cao-databank en de AWVN-database'.
September 2003: Arbeidsvoorwaardenontwikkelingen in 2002.
December 2002: De betekenis van de cao en het algemeen verbindend verklaren van cao’s (SZW-werkdocument 271).
December 2000: Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen, o.a. ook vermeld op www.overheid.nl. Zie ook de achterliggende Algemene regeling SZW-subsidies.


Micromacro Consultants:
September 2001: MMC onderzoeksrapport 'Handleiding PLUTO (model loonbijstelling)' in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Den Haag
plus artikeltje.
April 2001: MMC onderzoeksrapport Lonen overheid en markt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Den Haag
Juni 1999: MMC onderzoeksrapport 'Incidentele loonontwikkeling' in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Den Haag, ISBN 90-76240-08-6, http://www.micromacroconsultants.com/Nederlands/Projecten%20NL/ilo.zip
April 1998: MMC onderzoeksrapport 'Incidenteel in de VWS-sectoren' in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag

 Eigen publicaties etc:
Oktober 2013: Boek 'Draagvlak cao PM, Karin van der Veldt en Monica Wirtz (red) met o.a. hoofdstuk De cao: terug van nooit weg geweest .
PM: Sociaal Akkoord en werkgevers, artikel geschreven met Maurice Rojer en verschenen in Strategie en Beleid (Vakmedianet).
10 oktober 2013: Impact Sociaal Akkoord op cao-seizoen 2013 www.arbeidsconferentie.nl of klik hier.
September 2013: Artikel Van cao-à-la-carte naar persoonlijk keuzebudget anno 2013, verschenen in:
Handboek OR strategie en beleid
Thema 20 Cao-vernieuwing en ondernemingsraad
Uitgeverij Vakmedianet, 2013
(mede-auteurs: Armand Lahaije en Jan de Graaf).
September 2012: Tussenevaluatie arbeidsvoorwaardenseizoen 2012: balanceren, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (23e jaargang - september 2012), i.s.m. Margriet Kraamwinkel (FNV Bondgenoten).
Augustus 2012: Boek 'Ontwerpers in arbeidsverhoudingen. Schets, beeld en ambitie, Arjen Verhoef en Geert de Bruin (red) met o.a. een intermezzo over verbreding van het cao-overleg .
Voorjaar 2012: Artikel Loonvorming in tijden van crisis (pdf-bestand), in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (aflevering 2, juni 2012).
September 2011: Duurzame inzetbaarheid domineert cao's, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. J. van Stigt (FNV Bondgenoten).
Maart 2008: Verschillen arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers en niet-cao-ers?, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. C. Jansen.
December 2007: Meer gekozen in meerkeuzesystemen?, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. C. Jansen.
Oktober 2007: Startende ondernemingen zijn positief over de cao, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. C. Jansen.
Juni 2007: Arbeidsverhoudingen en werknemers, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. C. Jansen.
Maart 2007: Ontwikkelingen in cao-aantallen, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand), i.s.m. C. Jansen.
Februari 2007: Cao-ontwikkelingen 2005-2007, Een schets van de sociaaleconomische kaders, de thema’s en de resultaten van het cao-overleg, hfd.II uit het boek Cao & or (pdf-bestand), i.s.m. H. de Bodt.
December 2006: Artikel over het draagvlak van de vakbeweging, in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand).
Oktober 2006: Artikel over de waardering van werkgevers voor de cao in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand).
September 2006: NVA-studiebijeenkomst over de hedendaagse arbeidsverhoudingen tussen collectief en individu (word-bestand).
Juni 2006: Artikel over de waardering van werknemers voor de cao in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen (word-bestand).
Maart 2006: Artikel waarin wordt teruggeblikt op het cao-seizoen 2005 in Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen over lonen, looptijden en levensloop (word-bestand).
December 2005: Artikel in 'Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen' (in samenwerking met M. Rojer) over invloed van cao en AVV op de loonvorming (word-bestand).
September 2005: Artikel in 'Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen' (in samenwerking met M. Rojer) over patronen van cao-loonmutaties (word-bestand).
Juni 2005: Artikel in 'Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen' (in samenwerking met M. Rojer) over de looptijden van cao's (word-bestand).
April 2005: Artikel in 'Zeggenschap, tijdschrift over Arbeidsverhoudingen' (in samenwerking met M. Rojer) over de effecten van looncoördinatie, getiteld: 'Contractlonen: afspraak blijkt afspraak' (word-bestand).
December 2002: 'Doorwerking via actieve looncoördinatie: de maximale looneis van de vakcentrale FNV sinds 1994', artikel in 'Tijdschrift voor Beleid en Maatschappij' vol.29, nr.4, p.191, (in samenwerking met M. Rojer)
Juni 1999: 'Euralyse en EEX-simulator: hulp bij keuze risicoprofiel', artikel in Vakblad Financiële Planning', Nummer 6 (in samenwerking met Marein van Schaaijk), http://www.lauh.nl/art/vfp_nl.htm
Zomer 1997: Doctoraalscriptie (deel): Invloed van buitenlandse bedrijven op de technologische capaciteiten van Mexico (alleen in Engels beschikbaar), http://www.lauh.nl/art/tt_uk.htm
Maart 1997: Status report on European Union space-satellite policies, Economic Series W27, Directorate General for Research (in samenwerking met Anton Lensen), (alleen in Engels beschikbaar), http://www.europarl.eu.int/workingpapers/econ/w27/info_en.htm

 


Publicaties Stichting van de Arbeid:

Centrale akkoorden:
27 juni 2007: Participatietop: Tripartiete beleidsinzet 2007 (kabinet, Stichting van de Arbeid en VNG).
1 december 2005: Werktop van kabinet en Stichting van de Arbeid.
5 november 2004: Najaarsakkoord: uiterst terughoudende loonontwikkeling in 2005 en maximaal 170% loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren (onverlet...).
18 november 2003: Najaarsakkoord: nullijn 2004 en tot nul naderende contractloonstijging in 2005.
December 2002: Najaarsakkoord: contractloonstijging in 2003 die niet hoger is dan (het niveau van de inflatie voor 2003, geraamd op) 2,5%.
24 november 1982: Akkoord van Wassenaar.
Enkele andere publicaties van de Stichting van de Arbeid:
30 augustus 2007: Commentaar van de Stichting van de Arbeid op de adviesaanvraag ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht’
31 januari 2007: Kader voor samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid.
December 2006: Servicedocument Stages in het mbo.
13 maart 2006: Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: Aanbevelingen over scholing en employabilitybeleid.
20 januari 2006: Aanbeveling ter vergroting van de arbeidsparticipatie van ouder wordende werknemers, etnische minderheden en jeugdige werklozen:
- Nota Arbeid & Leeftijd: Aanbevelingen ter bevordering van de arbeidsdeelname van ouder wordende werknemers
- Nota Samen werken op de vloer
- Geactualiseerde aanbeveling ter bestrijding van werkloosheid onder jeugdigen.
12 januari 2005: Nota Op weg naar een meer productieve economie.
7 februari 2001: Er is meer nodig: Aanbevelingen voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2001.
26 oktober 1999: Verklaring t.b.v. het arbeidsvoorwaardenoverleg 2000/2001.
28 april 1999: Nota Naar arbeidsvoorwaarden op maat: vergroting van keuzemogelijkheden voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden.
9 december 1997: Agenda 2002: agenda voor het cao-overleg in de komende jaren.
16 december 1993: Nota 'Een Nieuwe Koers': agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn.

 


CBS/CPB-statistieken:

Contractloonmutatie (CLM):
Actueel: Ramingen contractlonen marktsector (CPB).
Actueel: Meest recente, maandelijkse Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, jaarmutatie (Statline).
Jan. 2006: Artikel Cao-loonstijging 2005 laagste in twintig jaar (Webmagazine maandag 16 januari 2006).
Dec. 2005: Artikel Cao-lonen 2004, de definitieve gegevens (Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005).
Vakbondsleden en organisatiegraad:
Mei 2007: Organisatiegraad van werknemers in 2006 (xls) en achtergrondinformatie.
Maart 2007: Artikel Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers in Sociaaleconomische trends 2007, aflevering 1 (pdf).
Juni 2006: Organisatiegraad 1995-2004 Organisatiegraad van werknemers 1995-2004 (xls) en toelichting (EBB-module als derdenwerk in opdracht van SZW).
Dec. 2005: Historie leden vakverenigingen 1993-2005 en naar diverse kenmerken (Statline; o.b.v. schriftelijke enquete; sinds 2004 als derdenwerk in opdracht van SZW).
Stakingen:
April 2007: Statistiek werkstakingen 1999 - 2006 (derdenwerk in opdracht van SZW; Statline) en historisch overzicht (1901 - 2006).
Juli 2006: Artikel Stakingen 2005 (Webmagazine, maandag 17 juli 2006).
Juli 2006: Statistiek werkstakingen 2004 en 2005 (derdenwerk in opdracht van SZW; Statline).
Juli 2006: Tijdreeks werkstakingen 1901-2005 (Statline).
Jan. 2006: Artikel werkstakingen 1900–2004 (Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2006).

 

Omhoog

Contact opnemen?
-Via Linkedin
-E-mail